Pamiętaj synku,  lataj nisko i powoli!                                                      2016-01-18

 

 
 
 
 


Nasi w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli

 

W dniach 15 do 20 lutego 2006 roku w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli odbyła się kolejna Zimowa Konferencja Plenarna Międzysojuszniczego Komitetu Oficerów Rezerwy Państw NATO, zwanego w skrócie  CIOR, oraz Komitetu Medycznego CIOMR.

W konferencji uczestniczyła trzyosobowa delegacja Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP.

 

 

 

W jej skład weszli:

                gen. bryg. rez. Ryszard Żuchowski – przewodniczący

                kmdr por. rez.  Zygfryd Naczk – członek

                kmdr por. rez.  Marek Krotowicz – członek

 

 

 

 

Komandorowie

Zygfryd Naczk

i Marek Krotowicz są członkami naszego Stowarzyszenia.

 

 

 

Konferencję poprzedziło seminarium w Weeseling (Niemcy), które odbyło się w dniach 10 –15 lutego 2006 roku.

Tematem tego interesującego seminarium była ocena stabilizacji na świecie oraz odpowiedź na pytanie :

 CZY ISTNIEJE KONFLIKT KULTUROWY, CYWILIZACYJNY, POMIĘDZY ISLAMEM (krajami muzułmańskimi), A CYWILIZACJĄ ZACHODNIĄ ?

W seminarium wzięło udział 65 uczestników niemalże z wszystkich państw członkowskich NATO. Rangę seminarium podnieśli prelegenci tacy jak:

-          profesorowie z Cambridge i Stanów Zjednoczonych USEUCOM,

-          przedstawiciel SHAPE (ppłk Sławomir Wicha),

-          przedstawiciele Sił Zbrojnych Unii Europejskiej,

-          reprezentanci  niemieckich instytucji rządowych zajmujących się problematyką

           bliskiego  wschodu i islamu.

Główne wnioski seminarium to:

  • Konflikt między cywilizacją zachodnią a islamem istnieje od wieków, nie jest to więc dla zachodu nowy problem.
  • Asymilacja i integracja muzułmanów nie nastąpiła lub istnieje w niewielkim stopniu. Doprowadza to do istnienia enklaw  muzułmanów w Europie, gdzie ich mieszkańcy nawet po kilkunastu latach nie mówią językiem kraju, w którym przebywają. Prowadzi to do prostej konkluzji, że bardzo trudno te społeczności kontrolować, a w których tworzą się radykalne grupy (przykład: Hamburg – Niemcy).
  • W dialogu z islamem dużym utrudnieniem jest znaczne rozbicie na różne odłamy i grupy, oraz brak jednego przedstawicielstwa (jak np. w chrześcijaństwie Papież). Powoduje to, że często nie wiadomo z kim rozmawiać i uzgadniać wszelkie kwestie. Uzgodnienia z jedną grupą muzułmanów nie dotyczą innych.
  • Na obecnym poziomie Europa i NATO nie dopracowały się metod kontroli i zapobiegania zjawiskom, jakie występują w Iranie. Dlatego też istnieje ogromne zagrożenie ze strony tego kraju.
  • Obserwuje się ogromną radykalizację grup islamskich. Prowadzona jest ciągła kampania we wszelkiego rodzaju mediach przeciwko krajom zachodnim, w tym przeciwko Polsce.
  • Z punktu widzenia naszego kraju bardzo niepokojąca wydaje się sytuacja w Niemczech, na terenie których istnieje około 320 różnych grup islamskich, w tym wiele z nich bardzo radykalnych. Obecna łatwość przekraczania granicy oraz brak kontroli ze strony niemieckiej nad tymi grupami może stanowić wielkie zagrożenie terrorystyczne dla Polski.

KONKLUZJA SEMINARIUM  -   jesteśmy świadkami zderzenia cywilizacji i ogromnej ekspansji islamu na kraje Europy Zachodniej.

PRZEBIEG OBRAD RADY GŁÓWNEJ CIOR/CIOMR (General Council)

Odbyło się sześć posiedzeń roboczych. Równolegle z obradami Rady Głównej pracowało 8 Komitetów CIOR/CIOMR. W obradach Rady Głównej aktywnie uczestniczyli; gen. bryg. rez. Ryszard Żuchowski i kmdr por. rez. Zygfryd Naczk. Komitetowi Akademii Językowej przewodniczył kmdr por. rez. Marek Krotowicz. Po symbolicznym uczczeniu żołnierzy poległych w Afganistanie i Iraku, prezydencja niemiecka przedstawiła ogólne sprawozdanie za ostatnie półrocze – od letniego kongresu w Gent (Gandawa – Belgia), podkreślając w nim ważność takich przedsięwzięć jak:

-     seminarium w Weeseling w Niemczech

-    efektywną i bardzo skuteczną realizację przedsięwzięć w ramach Akademii Językowej(Language Accademy). Przedsięwzięcia te to Warsztaty Językowe zlecone jako pilotażowe przez CIOR stronie polskiej, których dwie tury odbyły się w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Kierownictwo warsztatów powierzono kmdr por. rez. Markowi Krotowiczowi. Wykładowcami byli angielscy oficerowie rezerwy. Podkreślona została rola Akademii Marynarki Wojennej w przeprowadzeniu warsztatów, której rektorem jest adm. prof. dr  inż. Zygmunt Kitowski.

-    owocną współpracę z NRFC  - odbyła się telekonferencja z Norfolk, gdzie w tym samym czasie obradował Komitet Narodowych Sił Rezerwy NRFC/NATO.

-    planowe przygotowania do letniego kongresu CIOR/CIOMR w Viterbo we Włoszech.

Wszystkie dni obrad Rady Głównej (General Council) były bardzo pracowite i intensywne. W każdym dniu odbywało się wiele sesji roboczych, na których ustalano kierunki działania na lata 2007 -  2012. Na jednym z posiedzeń dokonano wyboru na dwa kolejne lata przewodniczących i sekretarzy ośmiu Komitetów CIOR spośród delegacji 26 państw członków NATO. Na podkreślenie zasługuje fakt, że dwóch członków naszej delegacji zostało wybranych na sekretarzy Komitetów: kmdr  por. rez. Marek Krotowicz w Komitecie Akademii Językowej CIOR, i mjr rez. Wójcik w Komitecie MILCOMP (Sportowych Zawodów Wojskowych).

W następnej kolejności Rada Główna (General Council) zapoznała się z raportami,  z których na uwagę zasługują:

-    CIOMRu (Komisja Medyczna) – w zakresie nowych technologii medycyny wojskowej

-    LEGAL (Komisja Prawno – Legislacyjna)  - na etapie końcowym są prace legislacyjne związane ze statusem rezerwisty we wszystkich państwach członkowskich NATO oraz preferencje w ich zatrudnianiu, a także prace legislacyjne związane z bezpieczeństwem socjalnym żołnierzy rezerwy, zgodnie z ustaleniami kongresu letniego w Gent – Belgii  

      -    MLCOMP  - nowe regulaminy zawodów

W ostatnim dniu Rada Główna dokonała podsumowania zimowego spotkania wysłuchując raportów wszystkich przewodniczących Komitetów CIOR, a najważniejszymi z nich były: raport Przewodniczącego DEFSEC w zakresie pracy czterech grup roboczych, w tym również rekomendacji sympozjum 2006 w Viterbo – Włochy oraz raport z pilotażowych Warsztatów Językowych dla oficerów rezerwy, przedstawiony Radzie Głównej przez kmdr por. rez. Marka Krotowicza i kmdr por. rez. Zygfryda Naczka (raport przyjęty oklaskami).

Ponadto bardzo mocno podkreślono konieczność uczestnictwa członków narodowych organizacji w seminariach organizowanych przez CIOR, ponieważ seminaria te są najlepszą formą do dyskusji nad polityczno – militarnymi  aspektami globalnej oceny sytuacji w kwestii  międzynarodowego bezpieczeństwa.

 Ustępujący Przewodniczący Komitetu PfP przedstawił bardzo szczegółowy raport ze swojej dwuletniej działalności, dziękując po raz kolejny również naszej delegacji za zorganizowanie ubiegłorocznego seminarium PfP w Ryni.

Na zakończenie MWM został przedstawiony skład osobowy Prezydencji kanadyjskiej, która rozpocznie swoją działalność bezpośrednio po letnim kongresie CIOR w Viterbo - Włochy.

Na zakończenie, pragnę podkreślić, że delegacja polska chociaż tylko trzyosobowa, pozytywnie zaistniała na Kongresie CIOR/NATO w Brukseli.

                 

                                                                                                             Tekst i zdjęcia:

                                                                                                                                                 Kmdr por. rez. Zygfryd Naczk